Põllumaa

Põld (ka põllumaa) on maa-ala, mida kultiveeritakse taimekasvatuslikul eesmärgil ja kus kasvatatakse valdavalt lühiealisi kultuure.

Haritav maa on põllumajandusmaa, mida intensiivselt kasutatakse. Haritava maa alla loetakse põllumaa, mitmeaastased istandikud (nt marjaaiad), kultuurmaad ning parandatud heina- ja karjamaad.

Rohumaa

Looduslik rohumaa on rohumaa, kus on säilinud looduslik rohukamar ning kus inimtegevus piirdub põhiliselt rohusaagi kasutamisega. Looduslike rohumaad jagunevad looduslikeks karjamaadeks ja looduslikeks niitudeks.

Alates 2016. a on enamuses Eestimaa paikades püsirohumaade hinnad langenud. Selle põhjuseks on kehtima hakanud uus kord, mille kohaselt võib põllumajandusettevõte hekseldada kuni 10% kogu põllumajandusmaa pindalast.

Põllumaa hinda kujundavad tegurid:

Asukoht ja ligipääs

Tihtipeale on põllumajandusettevõtted koondunud keskustesse. Põllu harimine keskusest kaugemal on kallim ja ajamahukam, mistõttu ollakse ka lähemate põldude eest tihtipeale nõus suuremat hinda maksma. Kui tegemist ei ole just kinnistunaabriga, eelistavad ostjad tavaliselt maatükile ligipääsu avalikult teelt.

Kinnistu suurus ja kuju

Kinnistu ostmise ja harimisega on seotud kulutused, mis suuremate kinnistute puhul jagunevad suuremale maa-alale ning mistõttu on suuremad kinnistud ostjale atraktiivsemad. Kuna ka kombainid ning muu põllumajandustehnika on üha suurem, on suuremat põldu vähem aega- ja vaevanõudvam harida. Samal põhjusel mõjutab kinnistu hinda ka kinnistu kuju – keerulise kujuga kinnistut on tülikam ja kallim harida.

Mullaviljakus

Põllumaa hinna üks olulisemaid kujundajaid on mullaviljakus. Viljakus tuleneb erinevatest faktoritest, nagu näiteks mullaliik, veerežiim, lõimis, huumuskihi paksus jm. Mida viljakam muld, seda suurem saagikus ning ka maa väärtus.

Reljeef ja maaparandussüsteemid

Maaparandussüsteemide rajamine ja korrastamine on kulukas ning aeganõudev tegevus, mistõttu arvestatakse nende seisukorda kinnistu hindamisel. Reljeef mängid samuti rolli kinnistu hinna kujundamisel – mida siledam reljeef, seda lihtsam on kinnistut harida.

Muud tegurid

Ostjate huvi põllumaa vastu mõjutavad lisaks kinnistu omadustele veel mitmed tegurid. Kui tahad teada, kes Sinu kinnistu eest parimat hinda maksab, siis võta ühendust!

Kogu müügi-ostutehing oli korrektne, alates pakkumisest ja lõpetades lepingu vormistamisega. Protsess ise kulges asjalikult ja vääritimõistmisele/võimalikule tõlgendamisele “ruumi” ei antud. Täpselt nii, nagu üks korralik asjaajamine toimuma peab.

Andrus Kross – maaomanik Lääne-Virumaal

Väga tore tehing! ABM Kinnistute poolt oli kõik organiseeritud hästi ja korrektselt. Väga hea ja kiire teenindus. Edaspidi pöördun sarnaste teemadega esimesena teie poole!

Janek Villak – maaomanik Tartumaal

Suhtlesime Timmoga vist üle aasta. Alati väga korrektne ja abivalmis. Sain tänu temale kinnistu eest viiendiku rohkem kui järgmine pakkuja oli nõus maksma. Lubas suurimat hinda ja seda ta ka tegi!

Valdur V. – maaomanik Valgamaal

Mulle väga meeldis asjaajamine Danieliga. Kõik toimus väga kiiresti ja sujuvalt ning olen tehinguga igati rahul.

Kaire Mäemets – maaomanik Saaremaal

Kogu teenindus ja asjaajamine minu kinnistu müügiga seonduvalt oli Teie firma poolt korrektselt teostatud, asjaajamine kiire, täpne ja meeldiv.
Vaatamata põgusale kokkupuutele tundub, et ka väikesed tehingud saavad Teilt täit tähelepanu.

Juta Heinvee – maaomanik Raplamaal

Võta ühendust